Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Úvodné ustanovenia 

GAMIN SK, s. r. o. so sídlom Novoť 153, 029 55 Novoť (ďalej len spoločnosť), vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len obchodné podmienky), ktoré upravujú vzťahy medzi spoločnosťou a zákazníkmi.
Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou a jej zákazníkmi.

 

2. Všeobecné ustanovenia  

 1. Spoločnosť môže odmietnuť uzatvorenie kúpnej zmluvy so záujemcom v súlade s platnou právnou úpravou, a to hlavne z nasledujúcich dôvodov:      
 • a) záujemca v minulosti neplnil alebo neplní akékoľvek záväzky voči spoločnosti,
 • b) záujemca odmieta prijať tieto obchodné podmienky alebo ďalšie podmienky uvedené v návrhu zmluvy,
 • c) podľa verejne dostupných informácií je možné dôvodne predpokladať, že záujemca nebude plniť svoje  záväzky,
 • d) záujemca je právne nespôsobilý k uzatvoreniu zmluvy
 1. V prípade odmietnutia uzatvorenia zmluvy so záujemcom bude spoločnosť čo najskôr, a to najneskôr do 30 dní od podania návrhu na uzatvorenie zmluvy, informovať záujemcu o dôvodoch odmietnutia.
 2. Spoločnosť môže požadovať, aby záujemca poskytol nevyhnutné informácie slúžiace k zisteniu jeho totožnosti a právnej spôsobilosti k uzatvoreniu zmluvy. U právnických osôb je ďalej oprávnená požadovať údaje týkajúce sa identifikácie tejto právnickej osoby, IČO, IČ DPH, sídlo, prípadne ďalšie potrebné informácie.

 

3. Uzatvorenie zmluvy  

 1. Pre uzatvorenie zmluvy je nevyhnutná písomná objednávka tovaru. Objednávku je možné zaslať poštou, ďalej faxom alebo e-mailom.
 2. Spoločnosť potvrdí objednávku a oznámi termín dodania. Zmluva je uzatvorená akceptáciou objednávky.

 

4. Platobné podmienky   

Platbu je možné previesť nasledujúcimi spôsobmi:

 • a.     platbu vopred prevodným príkazom,
 • b.     dobierkou,
 • c.     v odôvodnených prípadoch možno odobrať tovar na faktúru so splatnosťou 30 dní.

Podľa individuálnej dohody môže byť doba splatnosti zmenená. V prípade platby faktúrou je spoločnosť oprávnená požadovať referencie o dobrej platobnej morálke od minimálne troch partnerov odberateľa. Ak odmietne odberateľ tieto referencie poskytnúť, potom je možné prevedenie platby iba spôsobmi uvedenými pod písmenami a alebo b. Iné spôsoby platby, napríklad splátkový predaj, môžu byť dohodnuté individuálne na základe zmluvy.
 

5. Dodacie lehoty 

Štandardná dodacia lehota je 30 dní od objednania tovaru. Je možné dohodnúť i dobu kratšiu, pokiaľ je to technicky možné. Doba dodania môže byť i dlhšia podľa individuálnej dohody u konkrétneho tovaru.
Podľa záujmu zákazníka je možné zariadiť expresnú prepravu tovaru, ktorá je účtovaná podľa zvláštneho cenníka. Tento cenník je možné vyžiadať.
Tovar k zákazníkovi je prepravovaný poštou, špedičnou službou, kuriérskou službou, osobne alebo iným vyžiadaným spôsobom.
 

6. Reklamačné podmienky  

Neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok je reklamačný poriadok.
 

7. Vrátenie tovaru 

Zákazník je oprávnený vrátiť tovar a požadovať vrátenie plnej kúpnej ceny v prípade, že bol doručený nesprávny tovar vinou spoločnosti. Ak bol dodaný tovar zodpovedajúci objednávke, je zákazník oprávnený tento tovar vrátiť po dohode s dodávateľom za nasledujúcich podmienok: 
   
Tovar, vrátený do 40 dní od dátumu fakturácie, storno 15% z ceny tovaru,
Tovar vrátený medzi 40 a 75 dňami od dátumu fakturácie, storno 30% z ceny tovaru,
Tovar vrátený medzi 75 a 115 dňami od dátumu fakturácie, storno 55% z ceny tovaru,
Tovar vrátený po viac než 115 dňoch od dátumu fakturácie storno 100% - nie je možné, požadovať náhradu.
 

8. Rozhodné právo a riešenie sporov  

Zmluva medzi spoločnosťou a zákazníkom, rovnako ako tieto obchodné podmienky a všetky vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou budú rozhodované s konečnou platnosťou na Rozhodcovskom súde zriadenom pri Slovenskej hospodárskej komore, s.r.o. jediným rozhodcom ustanoveným predsedom Rozhodcovského súdu, a to v súlade so Štatútom a Rokovacím poriadkom Rozhodcovského súdu.
 

9. Záverečné ustanovenia  

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2008  

 

 

Reklamačný poriadok 

1.      Právna zodpovednosť predávajúceho za predaný tovar je daná, ak tovar nemá právnymi normami stanovenú akosť, množstvo, mieru alebo váhu a nie je bez vád, hlavne potom nezodpovedá záväzným technologickým normám. 

2.      Kupujúci má právo, aby bol tovar pred ním prekontrolovaný alebo jeho funkčnosť mu bola predvedená. Ak sa riadi užívanie veci návodom alebo je upravené technickou normou, je povinný predávajúci kupujúceho s týmto oboznámiť. Pokiaľ by tak neučinil, zodpovedá kupujúcemu za vzniknutú škodu, výnimkou sú pravidlá všeobecne známe. 

3.      Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. U tovaru predávaného za nižšiu cenu nezodpovedá za vady, pre ktoré bola zjednaná nižšia cena. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po jeho prevzatí v záručnej dobe, ktorá je ustanovená individuálne u jednotlivých prístrojov. Predávajúci nezodpovedá za vady, spôsobené kupujúcim neodborným zásahom či mechanickým poškodením tovaru alebo opotrebovaním. Ak je tovar predávaný za nižšiu cenu alebo ak sa jedná o tovar použitý, má kupujúci právo na odstránenie vady, ktorá nevznikla bežným používaním, prípadne na zľavu z kúpnej ceny, nie však právo na výmenu tovaru. 

4.      Kupujúci je povinný reklamáciu tovaru uplatniť u predávajúceho neodkladne. Zároveň je povinný ihneď zastaviť práce, aby nedošlo k zvýšeniu poškodenia. Právo zo zodpovednosti za vady z predaného tovaru nemôže uplatňovať ten, na koho bolo prevedené vlastnícke právo. Právo uplatňovať vady zostáva zachované kupujúcemu. K vylúčeniu zániku práv zo zodpovednosti za vady nestačí, že kupujúci v záručnej dobe predávajúcemu vady vytkol. S právom uplatnenej zodpovednosti za vady musí byť zároveň spojené tiež to, aké právo z titulu vád kupujúci uplatňuje. Tovar k reklamácií predkladá kupujúci čistý. Predávajúci je oprávnený špinavý tovar či všeobecným hygienickým zvyklostiam odporujúci tovar odmietnuť. 

5.      Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá však nebráni v riadnom používaní tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Predávajúci môže vždy na miesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný.Ak uplatní kupujúci u predávajúceho právo na odstránenie vady tovaru, dochádza od okamihu uplatnenia tohto nároku k pozastaveniu plynutia záručnej doby, a to do doby, kedy kupujúci tovar prevezme späť. Predávajúci je povinný kupujúcemu na jeho žiadosť vydať potvrdenie o prevzatí veci k oprave a o dobe jej trvania. Pokiaľ kupujúci, aj napriek tomu, že bol k prevzatiu tovaru vyzvaný, v stanovenom čase tovar neprevezme, pokračuje od tohto dátumu plynúť záručná doba. Pokiaľ kupujúci uplatnil niektoré z možných práv zo zodpovednosti za vady, je týmto svojím právom viazaný a nemôže túto voľbu meniť bez toho, aby sa s predávajúcim dohodol inak.Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby bolo možné tovar riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť. Toto právo prislúcha kupujúcemu i vtedy, ak ide o vady odstrániteľné, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Za vadu neodstrániteľnú sa považuje i vada, ktorej odstránenie nie je účelné. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácií ihneď alebo do 60 dni. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vyriadená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 60 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s odberateľom nedohodne na dlhšej lehote. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná lehota. V prípade, že dôjde k výmene súčasti veci, počína plynúť nová záručná doba na túto súčasť. Predávajúci nemá nárok na vyrovnanie nákladov za užívanie veci ani za prípadné cenové rozdiely v hodnote tovaru. 

6.      Ak neprevezme kupujúci tovar v dohodnutej dobe, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie, výšku poplatku určuje cenník predávajúceho. 

7.      Predávajúci je povinný vždy na požiadanie kupujúceho zoznámiť s obsahom reklamačného poriadku. Reklamačný poriadok je prístupný rovnako na webovej stránke www.gamin.sk a v sídle predávajúceho. 

8.      Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok. 

9.      Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tohto reklamačného poriadku sa riadia Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v platnom znení.